Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Данни за администратора на лични данни 

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 201238483, със седалище и адрес на управление: район Триадица, кв. Южен парк, блок 27, вх. Б, ет. 1, ап. 4, София 1408, България, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).  

Интернет страницата www.ipplus.bg се притежава и управлява от АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.  

1. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните  

Пепа Йотова-Лазова, длъжностно лице по защита на лични данни 

Тел.:+359 888 236326 

Имейл: pepa.iotova@intellect-pharma.com 

2. Цел 

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват.  

3. Принципи 

Защитата на личните данни е приоритет на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД. АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито предоставя тези данни без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД събира, обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.  

Предоставяне на трети лица на лични данни се извършва само в случаите, когато: (1) АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД  е  сключило договор с тези трети лица за негови доставчици на услуги (изпълнители), които обработват данните от името на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД в пълно съответствие с Регламента, ЗЗЛД, инструкциите на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД и съгласно писмен договор между АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД и съответния доставчик (включващ клауза за личните данни), който е длъжен да прилага най-високи стандарти за защита на личните данни; (2) АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД  е  сключило договор с трети лица – производители на продукти да действа като техен дистрибутор за България и предоставянето на данните е задължение на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД съгласно договор между АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД и съответния производител (включващ клауза за личните данни), който е длъжен да прилага най-високи стандарти за защита на личните данни.    

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД съзнава и оценява чувствителността на определени категории лични данни, като например такива, свързани със здравословно състояние, поради което полага за тях специална грижа, включваща анонимизация, прилагане на технически и организационни мерки за защита и др.  

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).  

4. Лични данни 

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни. 

5. Обработване на лични данни 

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД събира и обработва личните данни, които са му необходими за извършване на дейността му. С оглед на това АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД  обработва лични данни за следните цели: (1) дистрибуторство за България на лекарствени средства, медицински изделия и козметика; (2) проследяване на безопасността на продуктите и изделията, за които дружеството е дистрибутор в България, и подаване на информация към производителите за отчетени от пациенти случаи на странични ефекти или друго въздействие върху здравето; (3) обезпечаване на достатъчен човешки ресурс за извършване на дейностите на дружество (вкл. наемане на персонал, сключване и изпълнение на трудови и граждански договори и др.).  

6. Категории обработвани лични данни

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД събира следните категории лични данни от следните лица: 

6.1. Имена, телефонни номера, специалност/образование, служебни адреси и имейл адреси от физически лица – служители и представители на дружествата, които са договорни партньори на  АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД, както и от медицински представители, с които АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД си партнира. Тези данни се събират за целите на изпълнение на дейността на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД по дистрибуторство в България на лекарствени средства, медицински изделия и козметика, както и за целите на водене на счетоводство и търговско – финансова документация съгласно българското законодателство; 

6.2. Данни за дата на раждане, възраст, пол, физически данни за пациента (височина, тегло и др.), данни относно навици, касаещи здравето (пушене и т.н.), и относно приема на лекарства, данни за здравословно състояние от физически лица, които са подали сигнал за страничен ефект или друго въздействие върху здравето, резултат от използван продукт на производител – партньор на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД. Тези данни се събират за целите на проследяване на безопасността на продуктите и изделията, за които дружеството е дистрибутор в България, и подаване на информация към производителите за отчетени от пациенти случаи на странични ефекти или друго въздействие върху здравето. Тези данни се предават на трети лица, вкл. в трети държави извън ЕС, след надлежна анонимизация. АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД не предоставя на производителя данни, идентифициращи  конкретното физическо лице – пациент, подало сигнала за страничен ефект или друго въздействие (като имена, ЕГН, адрес и т.н.). 

7.Бисквитки(cookies) 

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт. Интернет страницата на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД използва следните бисквитки със следните цели:  

  • статистическа обработка с цел подобряване на услугите на сайта.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра. 

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.  

Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи. 

Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД. Освен това, в случай на преобразуване е възможно АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД  да прехвърли събрана лична информация на съответното новообразувано/преобразувано дружество. 

8. Мерки за сигурност

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни. 

Всички служители на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.  

За случаите, в които АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.  

9. Срокове за съхранение

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.  

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД изтрива и заличава личните данни по т. 6.1. по-горе незабавно след прекратяване на договора/споразумението със съответния производител – партньор на АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД и след изтичане на сроковете за пазене на документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство в Република България. Личните данни на медицински представители се изтриват веднага след окончателно прекратяване на сътрудничеството с тях.  

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД изтрива и заличава личните данни по т. 6.2 по-горе след изтичане на законоустановените срокове във връзка с дейността на дружеството и по-специално лекарствената безопасност и на сроковете за пазене на данните за фармаковижиланс съгласно сключените от АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД договори с производителите на съответните продукти. 

10Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни. 

АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители. 

11.Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 25.05.2018 г. АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка АЙ ПИ ПЛЮС ЕООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.